Skriv ut Skriv ut

Advokat Krantz

Politiavhøret – mer enn et avhør

Som forsvarer i straffesaker opplever jeg av og til at klienten påstår at politiavhøret til vedkommende ikke gir et korrekt bilde.

Først:
I noen tilfeller er dette bare tøys fordi klienten lyver. Det er ikke disse tilfellene jeg tenker på. Det jeg undres over er hvordan politi-avhøret viser en tilståelse, selv om den tiltalte mener det ikke er korrekt. Hva er årsaken? Det å besvare et slikt spørsmål er i midlertid ikke enkelt; det kan skyldes mange og varierende årsaksfaktorer. I dag vet man at dette er en høyst reell mulighet. Vedkommende behøver altså ikke være skyldig, selv om dokumentene kan tyde på noen annet. Dagens viten lærer oss at selv om den enkelte politietterforsker i de fleste saker gjør en meget samvittighetsfull jobb, helt i tråd med læreboka og med det formål å lojalt finne den som er den skyldige, skjer det innimellom uheldige feil. Og det kan skje den beste. Årsakene kan være flere; en ivrig etterforsker som er overbevist om skyld, forklaringen til den mistenkte avvises og etterforskeren skriver ned sin egen oppfatning, bruk av varetekt, og isolasjon som kan bryte vedkommede ned og svekke motstandskraften.

Så:
Nedenfor skal jeg først oppsummere de viktigste rettigheter man har som mistenkt i forbindelse med et politiavhør. Deretter følger noen viktige råd til leseren for å forebygge at en roter det unødig til for seg dersom han eller hun skulle bli anklaget for en alvorlig forbrytelse.

Kort om den avhørtes rettigheter
Ingen som er mistenkt, har plikt til å forklare seg for politiet. Om en likevel starter å gi forklaring, kan man avbryte denne når som helst.
Før avhøret starter opp skal den mis-tenkte opplyses om sine rettigheter, her-under retten til å la seg bistå av advokat. Politiet plikter å legge til rette for at den mistenkte får muligheten til å ta kontakt med advokat, for å avklare om denne bør være med.  Videre er det ikke adgang til å gi den mistenkte bevissthetsdempende medikamenter i forbindelse med avhøret. Er den mistenkte ruset eller beruset, bør avhøret utsettes. Hvis avhør likevel må gjennomføres, skal rapporten opplyse at vedkomm-ende var ruset. Denne opplysningen er svært viktig for vurderingen av avhørets bevismessige verdi.
Spørsmålet om den mistenkte vil erkjenne straffeskyld, kan bare reises etter at vedkommende har tilstått den handlingen som saken gjelder. 
Politiet plikter å etterforske objektivt, og under avhøret skal den mistenkte gis anledning til å imøtegå anklagene.
Det er ikke tillatt å utsette den avhørte for ledende spørsmål. Det samme gjelder lange og ut-trettende avhør.
Det er videre verken lov å legge unødig press på den mistenkte eller å lyve for å få frem detaljer eller tilståelser fra vedkom-mende.

Noen kortfattede råd i anledning politiavhør Når du kanskje sitter der i arresten, dypt sjokkert og skal gjennomføre et politi-avhør for første gang, er det viktig å beholde fatningen. Er du uskyldig, skal du holde fast ved det. For all del ikke tilstå noe du ikke har gjort, bare for å slippe raskt ut av varetekt. Politiavhøret er ofte et viktig bevis under straffesaken, og slike falske tilståelser kan være vanskelige å rette opp.
En falsk tilståelse kan også prege den videre etterforskningen.

Bruken av forsvarer er viktig, fordi  denne kan forebygge uheldige feil ved å være til stede.  Hvis det gjelder en relativt alvorlig sak, bør advokaten alltid være med i et avhør.

Avslutningsvis skal mine råd sammenfattes slik:

Forklar deg sannferdig, og fasthold din uskyldighet hvis du er det.  Hvis du ikke har tilstått handlingen for politiet, skal du ikke måtte svare på om du erkjenner straffeskyld. Det er ikke lov å reise spørsmålet.
Vær oppmerksom på ledende spørsmål – de er ikke tillatt å stille; det vil si spørsmål hvor noe som ikke er innrømmet, forutsettes som erkjent av deg. Det er ikke lov å gi deg uriktige opplysninger, eller å true eller bruke tvang.
Hvis du er påvirket av rus under avhøret, skal dette nedtegnes.  Bruk advokat under avhøret. Hun eller han vil da overvåke dette og se til at avhøret blir gjennomført i samsvar med de rammebestemmelser som gjelder. Når politiet hjelper deg til å få kontakt med advokat, skal du benytte deg av den retten. Hvis du gir en falsk tilståelse, er det noe som kan bli hengende ved saken frem til en eventuell domfellelse. Den kan til og med ødelegge din troverdighet. Sitt heller noen ekstra timer eller dager i arresten, fremfor å gi en uriktig tilståelse fordi du blir lokket med å slippe ut om du tilstår. Når avhøret er ferdig, må du gå kritisk gjennom dets innhold og de formuleringer som er benyttet. Påpek uriktigheter og få de rettet opp der og da. Hvis du ikke vil signere, bør du skrive på siste siden hvorfor du ikke vil signere.

Foto: Eirik Junge Eliassen

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+

Les også...