Skriv ut Skriv ut

Flere tiltak og få saksbehandlere

Troms var på landstoppen i 2009 i antall barn som mottar tiltak per 1000 barn under 18 år.

Variasjonen var størst i Nordland når det gjelder antall barn som mottar tiltak fra barnevernet. Fristoverskridelser er blitt en normaltilstand. Mange etatsledere mener de er på etterskudd og trenger nye stillinger.

Nøkkeltall
For Nordland var tallet totalt 2664 barn, eller 34,8 barn per 1.000 under 18 år under tiltak fra barnevernet i 2009. Verst stilt var Hemnes kommune i 2009 med hele 76,7 per 1000 barn under 18 år under tiltak fra barnevernet. Så følger Bindal med 76,5, Dønna med 74,6 og Evenes med 71,9, Flakstad 71,7 og Tysfjord med 71,3 barn per 1000 under 18 år under tiltak fra barnevernet. Lille Vevelstad kommune ser ut til å ha de beste vilkårene for barn, med bare 10,2 per 1000 under 18 år under tiltak fra barnevernet. Så følger Rødøy med 12,6. Høylandet 13,5, Røst  med 14,1, Moskenes med 14,3, og Tjeldsund med 15,2. Byene Bodø og Narvik kommer høyt opp i positiv forstand med henholdsvis 19,8 og 20,0, mens Rana hadde 26,3 barn per 10000 under 18 år under tiltak fra barnevernet i 2009.

Troms på Norgestoppen
For Troms fylke var totaltallet for 2009 1987 barn, eller 38,1 barn per 1000 under 18 år under tiltak fra barnevernet. Verst stilt var Salangen med 73,3, Ibestad med 72,0, Bardu 68,6, Kvænangen 6,2 , Dyrøy med 58,4 og Skjervøy med 53,1 barn per 1.000 under 18 år under tiltak fra barnevernet. Bjarkøy kom suverent best ut i Troms med bare 9,3, så fulgte Gratangen med 21,2, Torsken med 24,8, Tranøy med 25,2 og Lyngen med 25,6 barn per 1000 under 18 år under tiltak fra barnevernet. Byene Harstad og Tromsø kom midt på treet med henholdsvis 30,5 og 36,5 barn per 1000 under 18 år under tiltak fra barnevernet.

Finnmark
I Finnmark var det totalt 970 barn under tiltak fra barnevernet i 2009, eller 36,6 barn per 1000 under 18 år under tiltak fra barnevernet. Verst ut kom byene Vadsø og Vardø, med henholdsvis 62,7 og 56,8, deretter fulgte Gamvik 51,5, Karasjok 48,5, Kvalsund 41,2 og Kautokeino 38,3 barn per 1000 under 18 år under tiltak fra barnevernet. Best ut i Finnmark, og i hele Nord-Norge, kom Måsøy med 4,2, deretter Loppa med 10,0, Hasvik17,0, Berlevåg 18,3, og Tana og Nesseby begge med 19,0 barn per 1000 under 18 år under tiltak fra barnevernet. Hammerfest hadde 33,7 og fylkets største kommune Alta hadde 35,6 barn per 1000 under 18 år under tiltak fra barnevernet i 2009.

Hele landet
Gjennomsnittet for alle landets fylker i 2009 var 29,5 barn under tiltak fra barnevernet per 1000 barn under 18 år. Lavest lå Akershus med 22,1 og Vestfold med 25,8 og Rogaland med 26,0. (Kilde: SSB).

Hemnes ingen ”versting”
—At Hemnes kommune har relativt flest barn i landsdelen under 18 år som mottar tiltak fra barnevernet, tolker vi positivt. Folk tar vare på hverandre og vi har en kultur der det er lett å melde fra, sier lederen for helse- og barnevernsetaten i Hemnes kommune, Dag Brygfjeld. Barnevernet har fire stillinger for saksbehandlere, ingen nye i 2010. Det har vært stort gjennomtrekk i disse stillingene. Brygfjeld forteller at Hemnes er en Terra-kommune med stor gjeld, og er på ROBEK-lista, som innebærer at fylkesmannen har tatt kontroll over drift og investeringer. Mange av tiltakene i barnevernet er relativt billige ved at de blir lagt til barnets hjem. I alt er det 100 barn som mottar tiltak i Hemnes kommune. Kommunen har nær 4600 innbyggere, og av 1000 barn under 18 år i kommunen mottar 76,7 barn tiltak fra barnevernet.

Salangen: Misvisende statistikk
Salangen driver en interkommunal tjeneste der Gratangen og Lavangen kommuner er inkludert. Salangen toppet statistikken for Troms over barn som mottar tiltak per 1000 barn under 18 år i kommunen, med 73,3. Etatsleder Gunhild Masterbakk sier dette gir et galt bilde fordi statistikken inkluderer mindreårige asylsøkere som Salangen er vertskommune for, pluss Lamo-kollektivet. De tre kommunene har til sammen 4200 innbyggere, og den interkommunale tjenesten har 4,3 stillinger for saksbehandlere, pluss to midlertidige stillinger som Masterbakkk håper å få videreført i og med signalene fra statsbudsjettet for 2011. Etaten har rundt 20 prosent overskridelser på undersøkelser etter meldinger. Etaten har til enhver tid ca. 120 aktive saker gående. Gunhild Masterbakk håper videre at de skal få drive videre et lavterskelprosjekt med en stilling for saksbehandler som arbeider tett med skolene i de tre kommunene.

Lenvik, Berg og Tranøy:

Situasjonen under kontroll
—Vi har noen fristoverskridelser, men ikke store avvik. Etaten har gode rutiner og personell som har vært lenge i etaten, det gir kontinuitet, sier virksomhetsleder for barnevernet i kommunene Lenvik, Berg og Tranøy, Bente Karlsen. Etaten har 10 besatte stillinger for saksbehandlere, inklusiv én ny stilling i år. Tranøy kommune kom med i den interkommunale tjenesten i år, med én stilling. Antall hjelpetiltak for barn har vært relativt stabil de siste årene, mens antall bekymringsmeldinger har hatt en stor økning. I 2008 fikk etaten 160 meldinger for Lenvik og Berg, i 2009 219 for Lenvik, Berg og Tranøy, og hittil i år har det kommet 187 bekymringsmeldinger til barnevernet for de tre kommunene. Virksomhetsleder Bente Karlsen forteller at forvaltningsrevisjonen har vist at de 10 saksbehandlerne har større saksbelastning enn landsgjennomsnittet, men på grunn av gode rutiner og lang erfaring er ikke den noe høyere belastningen et stort problem for det interkommunale barnevernet for Lenvik, Berg og Tranøy kommuner.

Rana: Store overskridelser
—Vi har fristoverskridelser på 70 prosent av meldingene vi har fått inn i år, og det er ikke bra. I fjor ba vi om fem nye stillinger for saksbehandlere, og fikk én, forteller seksjonsleder Inger-Ritha Olsen ved barnevernet i Rana kommune. Etaten har i dag 22 stillinger for saksbehandlere. Antall meldinger som har resultert i undersøkelser og saker, har ikke økt i Rana de siste årene. I 2008 var antall meldinger totalt 285, i 2009 var tallet 236.         På 90-tallet var antall saker per saksbehandler veldig høyt i Rana, men saksmengden har stagnert, forteller Olsen. Sammenlignet med andre byer med mer enn 20 000 innbyggere, lå Rana dårlig an, men har nå en bedre situasjon enn for eksempel Tromsø, mener seksjonslederen.

Bodø: Flere stillinger
—Vi har fristoverskridelser og har meldt et forsiktig behov for to nye stillinger for saksbehandlere, forteller barnevernleder Tore Moen i Bodø kommune. Etaten har 30,5 stillinger for saksbehandlere, og det er uforandret fra 2009. Fristoverskridelsene var større tidligere i år, men Moen mener etaten gjerne skulle satt inn mer ressurser på de sakene de får behandla.

Narvik: Få overskridelser
—Vi har jobbet systematisk for å unngå fristoverskridelser, og første halvår i år kunne vi melde til Fylkesmannen om bare én overskridelse, forteller enhetsleder for barnevernet i Narvik kommune, Heidi Johnsen. Etaten hadde en meldingstopp i 2009 med en økning på 50 prosent, og fikk på det grunnlaget bevilget midler til én ny saksbehandlerstilling. Men denne skal ikke bemannes før ved kommende årsskifte. Antall meldinger ser nå ut til å ha stabilisert seg mellom 120 og 130 per år. Etaten har fra før 10 stillinger for saksbehandlere, pluss en administrativ leder. Narvik kommune er en av Terra-kommunene og er på fylkesmannens ROBEK-liste. Men Heidi Johnsen forteller at bystyret har skjermet barnevernet mot de nedskjæringene som er foretatt på budsjettene. Etaten har lite sykefravær og kan derfor arbeide effektivt for å ta unna saksmengden, sier Heidi Johnsen.

Alta: Sterkt underbemannet
—Det ble i fjor rapportert én sak til utvidet undersøkelse, fra tre til seks måneder. Hittil i år har vi rapportert ni slike saker. Antall saker om hjelpetiltak har økt fra 141 i 2009 til 158 i år. I tillegg hadde vi 99 undersøkelser siste halvår i 2009, mot 126 undersøkelser første halvår 2010, forteller fagleder for barneverntjenesten i Alta kommune, Anita Jensen. Tallene viser at antall bekymringsmeldinger øker i stor grad, samt at barnevernet i Alta hjelper flere barn. Etaten er på etterskudd, med ti fristoverskridelser fra 30. juni til 30. september i år. Faglederen kan fortelle at etaten inntil mai i år hadde 13 besatte stillingshjemler for saksbehandlere, og har fått én ny stilling besatt de siste månedene.  Anita Jensen forteller at det er levert sak fra tjenesten til politisk behandling, der etaten ber om tre stillingshjemler for å ta unna hastesaker og bidra til å oppfylle lovkravene. —Vi opplever at barn som sannsynligvis lever under omsorgssvikt, i økende grad må vente lenger på at saken blir behandlet, sier fagleder Anita Jensen i Alta kommune. Variasjonen var størst i Nordland når det gjelder antall barn som mottar tiltak fra barnevernet. Fristoverskridelser er blitt en normaltilstand. Mange etatsledere mener de er på etterskudd og trenger nye stillinger.

Nøkkeltall
For Nordland var tallet totalt 2664 barn, eller 34,8 barn per 1.000 under 18 år under tiltak fra barnevernet i 2009. Verst stilt var Hemnes kommune i 2009 med hele 76,7 per 1000 barn under 18 år under tiltak fra barnevernet. Så følger Bindal med 76,5, Dønna med 74,6 og Evenes med 71,9, Flakstad 71,7 og Tysfjord med 71,3 barn per 1000 under 18 år under tiltak fra barnevernet. Lille Vevelstad kommune ser ut til å ha de beste vilkårene for barn, med bare 10,2 per 1000 under 18 år under tiltak fra barnevernet. Så følger Rødøy med 12,6. Høylandet 13,5, Røst  med 14,1, Moskenes med 14,3, og Tjeldsund med 15,2. Byene Bodø og Narvik kommer høyt opp i positiv forstand med henholdsvis 19,8 og 20,0, mens Rana hadde 26,3 barn per 10000 under 18 år under tiltak fra barnevernet i 2009.

Troms på Norgestoppen
For Troms fylke var totaltallet for 2009 1987 barn, eller 38,1 barn per 1000 under 18 år under tiltak fra barnevernet. Verst stilt var Salangen med 73,3, Ibestad med 72,0, Bardu 68,6, Kvænangen 6,2 , Dyrøy med 58,4 og Skjervøy med 53,1 barn per 1.000 under 18 år under tiltak fra barnevernet. Bjarkøy kom suverent best ut i Troms med bare 9,3, så fulgte Gratangen med 21,2, Torsken med 24,8, Tranøy med 25,2 og Lyngen med 25,6 barn per 1000 under 18 år under tiltak fra barnevernet. Byene Harstad og Tromsø kom midt på treet med henholdsvis 30,5 og 36,5 barn per 1000 under 18 år under tiltak fra barnevernet.

Finnmark
I Finnmark var det totalt 970 barn under tiltak fra barnevernet i 2009, eller 36,6 barn per 1000 under 18 år under tiltak fra barnevernet. Verst ut kom byene Vadsø og Vardø, med henholdsvis 62,7 og 56,8, deretter fulgte Gamvik 51,5, Karasjok 48,5, Kvalsund 41,2 og Kautokeino 38,3 barn per 1000 under 18 år under tiltak fra barnevernet. Best ut i Finnmark, og i hele Nord-Norge, kom Måsøy med 4,2, deretter Loppa med 10,0, Hasvik17,0, Berlevåg 18,3, og Tana og Nesseby begge med 19,0 barn per 1000 under 18 år under tiltak fra barnevernet. Hammerfest hadde 33,7 og fylkets største kommune Alta hadde 35,6 barn per 1000 under 18 år under tiltak fra barnevernet i 2009.

Hele landet
Gjennomsnittet for alle landets fylker i 2009 var 29,5 barn under tiltak fra barnevernet per 1000 barn under 18 år. Lavest lå Akershus med 22,1 og Vestfold med 25,8 og Rogaland med 26,0. (Kilde: SSB).

Hemnes ingen ”versting”
—At Hemnes kommune har relativt flest barn i landsdelen under 18 år som mottar tiltak fra barnevernet, tolker vi positivt. Folk tar vare på hverandre og vi har en kultur der det er lett å melde fra, sier lederen for helse- og barnevernsetaten i Hemnes kommune, Dag Brygfjeld. Barnevernet har fire stillinger for saksbehandlere, ingen nye i 2010. Det har vært stort gjennomtrekk i disse stillingene. Brygfjeld forteller at Hemnes er en Terra-kommune med stor gjeld, og er på ROBEK-lista, som innebærer at fylkesmannen har tatt kontroll over drift og investeringer. Mange av tiltakene i barnevernet er relativt billige ved at de blir lagt til barnets hjem. I alt er det 100 barn som mottar tiltak i Hemnes kommune. Kommunen har nær 4600 innbyggere, og av 1000 barn under 18 år i kommunen mottar 76,7 barn tiltak fra barnevernet.

Salangen: Misvisende statistikk
Salangen driver en interkommunal tjeneste der Gratangen og Lavangen kommuner er inkludert. Salangen toppet statistikken for Troms over barn som mottar tiltak per 1000 barn under 18 år i kommunen, med 73,3. Etatsleder Gunhild Masterbakk sier dette gir et galt bilde fordi statistikken inkluderer mindreårige asylsøkere som Salangen er vertskommune for, pluss Lamo-kollektivet. De tre kommunene har til sammen 4200 innbyggere, og den interkommunale tjenesten har 4,3 stillinger for saksbehandlere, pluss to midlertidige stillinger som Masterbakkk håper å få videreført i og med signalene fra statsbudsjettet for 2011. Etaten har rundt 20 prosent overskridelser på undersøkelser etter meldinger. Etaten har til enhver tid ca. 120 aktive saker gående. Gunhild Masterbakk håper videre at de skal få drive videre et lavterskelprosjekt med en stilling for saksbehandler som arbeider tett med skolene i de tre kommunene.

Lenvik, Berg og Tranøy:
Situasjonen under kontroll
—Vi har noen fristoverskridelser, men ikke store avvik. Etaten har gode rutiner og personell som har vært lenge i etaten, det gir kontinuitet, sier virksomhetsleder for barnevernet i kommunene Lenvik, Berg og Tranøy, Bente Karlsen. Etaten har 10 besatte stillinger for saksbehandlere, inklusiv én ny stilling i år. Tranøy kommune kom med i den interkommunale tjenesten i år, med én stilling. Antall hjelpetiltak for barn har vært relativt stabil de siste årene, mens antall bekymringsmeldinger har hatt en stor økning. I 2008 fikk etaten 160 meldinger for Lenvik og Berg, i 2009 219 for Lenvik, Berg og Tranøy, og hittil i år har det kommet 187 bekymringsmeldinger til barnevernet for de tre kommunene. Virksomhetsleder Bente Karlsen forteller at forvaltningsrevisjonen har vist at de 10 saksbehandlerne har større saksbelastning enn landsgjennomsnittet, men på grunn av gode rutiner og lang erfaring er ikke den noe høyere belastningen et stort problem for det interkommunale barnevernet for Lenvik, Berg og Tranøy kommuner.

Rana: Store overskridelser
—Vi har fristoverskridelser på 70 prosent av meldingene vi har fått inn i år, og det er ikke bra. I fjor ba vi om fem nye stillinger for saksbehandlere, og fikk én, forteller seksjonsleder Inger-Ritha Olsen ved barnevernet i Rana kommune. Etaten har i dag 22 stillinger for saksbehandlere. Antall meldinger som har resultert i undersøkelser og saker, har ikke økt i Rana de siste årene. I 2008 var antall meldinger totalt 285, i 2009 var tallet 236.På 90-tallet var antall saker per saksbehandler veldig høyt i Rana, men saksmengden har stagnert, forteller Olsen. Sammenlignet med andre byer med mer enn 20 000 innbyggere, lå Rana dårlig an, men har nå en bedre situasjon enn for eksempel Tromsø, mener seksjonslederen.

Bodø: Flere stillinger
—Vi har fristoverskridelser og har meldt et forsiktig behov for to nye stillinger for saksbehandlere, forteller barnevernleder Tore Moen i Bodø kommune. Etaten har 30,5 stillinger for saksbehandlere, og det er uforandret fra 2009. Fristoverskridelsene var større tidligere i år, men Moen mener etaten gjerne skulle satt inn mer ressurser på de sakene de får behandla.

Narvik: Få overskridelser
—Vi har jobbet systematisk for å unngå fristoverskridelser, og første halvår i år kunne vi melde til Fylkesmannen om bare én overskridelse, forteller enhetsleder for barnevernet i Narvik kommune, Heidi Johnsen. Etaten hadde en meldingstopp i 2009 med en økning på 50 prosent, og fikk på det grunnlaget bevilget midler til én ny saksbehandlerstilling. Men denne skal ikke bemannes før ved kommende årsskifte. Antall meldinger ser nå ut til å ha stabilisert seg mellom 120 og 130 per år. Etaten har fra før 10 stillinger for saksbehandlere, pluss en administrativ leder. Narvik kommune er en av Terra-kommunene og er på fylkesmannens ROBEK-liste. Men Heidi Johnsen forteller at bystyret har skjermet barnevernet mot de nedskjæringene som er foretatt på budsjettene. Etaten har lite sykefravær og kan derfor arbeide effektivt for å ta unna saksmengden, sier Heidi Johnsen.

Alta: Sterkt underbemannet
—Det ble i fjor rapportert én sak til utvidet undersøkelse, fra tre til seks måneder. Hittil i år har vi rapportert ni slike saker. Antall saker om hjelpetiltak har økt fra 141 i 2009 til 158 i år. I tillegg hadde vi 99 undersøkelser siste halvår i 2009, mot 126 undersøkelser første halvår 2010, forteller fagleder for barneverntjenesten i Alta kommune, Anita Jensen. Tallene viser at antall bekymringsmeldinger øker i stor grad, samt at barnevernet i Alta hjelper flere barn. Etaten er på etterskudd, med ti fristoverskridelser fra 30. juni til 30. september i år. Faglederen kan fortelle at etaten inntil mai i år hadde 13 besatte stillingshjemler for saksbehandlere, og har fått én ny stilling besatt de siste månedene.  Anita Jensen forteller at det er levert sak fra tjenesten til politisk behandling, der etaten ber om tre stillingshjemler for å ta unna hastesaker og bidra til å oppfylle lovkravene. —Vi opplever at barn som sannsynligvis lever under omsorgssvikt, i økende grad må vente lenger på at saken blir behandlet, sier fagleder Anita Jensen i Alta kommune.

 

Illustrasjonsfoto: Eirik Junge Eliassen

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+

Les også...