Skriv ut Skriv ut

Forord: Fengselskonflikten

Skal hensynet til straffegjennomføring gå foran hensynet til liv og helse?

Etter svært alvorlige hendelser i Tromsø fengsel, varsler fengselslege Kjetil Karlsen myndigheter om det han mener er overprøving av medisinfaglige råd. Selv om saken fortsatt behandles av politi, data- og arbeidstilsyn, har Kriminalomsorgens sentrale forvaltning (KSF) avsluttet saken. Konklusjonen er etter vår mening svært mangelfull. KSF har vurdert forholdene det er varslet om, dit hen at intet regelstridig har funnet sted. Redaksjonen deler verken kriminalomsorgens, helsetilsynets eller Justisministerens konklusjon i saken. Vi mener at en forsvarlig og helhetlig konklusjon kun kan komme frem ved hjelp av innhenting av medisinske journaler og annen medisinsk dokumentasjon. Denne type avgjørende materiale er etter det redaksjonen kjenner til hittil ikke innhentet av noen av de overstående instanser. Gatemagasinet Virkelig legger frem denne dokumentasjonen ved hjelp av pårørende og tidligere innsatte, i håp om at overordnede myndigheter igjen ser på saken i et relevant lys. Pårørende sitter igjen med mange ubesvarte spørsmål, og en ny helhetlig gjennomgang av saken vil kunne gi svar til trøst. Vi har også et håp om at Norge fortere enn svint får implementert Europarådets vedtatte sikring av helsetjenester i norske fengsler. Inntil dette skjer mener vi det spilles russisk rulett med innsattes helse i tilfeller der ledelse og lege har et horn i siden til hverandre. Av personlige eller faglige grunner.

Etikken i journalistikken
Journalistisk er det viktig å utvise nennsomhet i saksfremstillingen i en så komplisert konflikt. Lite vinnes ved å personifisere problemstillingen etter vårt syn, fordi det dreier seg om en alvorlig systemsvikt langt inn i det myndige Norge. Slik ber vi leseren å se forbi personen og fokusere på personens offisielle rolle. Når det gjelder tidligere fengselsleder Liv-Rigmor Eidissen er det ennå ikke bevist at hun har gjort noe lovstridig. Hun har nok fulgt straffegjennomføringsloven ut fra de opplysninger som hun til enhver tid har hatt tilgang til i konfliktsakene. Det kan se ut som Eidissens anvendelse av denne loven har vært noe streng. Hun har også hevdet at straffegjennomføringsloven er overordnet helselovgivningen.

Fengselet i dag
Vi understreker at nåværende fengselsleder Odd-Petter Woll ikke er en part i saken. Han oppfattes av leger og media som en særdeles rettskaffen og ryddig mann. Noe rundere i kantene enn Eidissen. Vi ser ikke bort fra at legeerklæringene i de omdiskuterte sakene ville kunne ha blitt behandlet på en annen måte i dag, under Wolls ledelse av Tromsø fengsel. Vi gjør også oppmerksom på at vi ikke har kunnet avdekke konflikter i Tromsø fengsel i dag. Det later til at leger, ledelse og betjenter har lagt saken bak seg, og at alle impliserte har lært noe av konflikten.

Nye retningslinjer
Som en direkte konsekvens av konflikten ved Tromsø fengsel, har Helsedirektoratet besluttet å utarbeide nye nasjonale retningslinjer for fengselshelsetjenesten. Karlsen har sittet i direktoratets referansegruppe for disse retningslinjene. I tillegg vil kriminalomsorgen implementere Europarådets fengselsreglement i norsk praksis. Samlet sett vil disse tiltakene kunne lede til bedre helsetjenester og styrket rettsvern for innsatte i fengsel.
Vi har så langt vi kan, strøket navn, posisjoner og hendelser som ikke har stor relevans for saken. Vi har også bevisst unngått å trykke materiale som ikke kan dokumenteres. Her er dokumentasjonen.

 

Foto: Mette-Marith Aspmo

 

Kilder:
Pernille Sørensens medisinske journaler fra UNN, Sosialmedisinsk senter og Tromsø fengsel. Tilgang til disse via Pernille Sørensens mor.
Samtaler med Pernille Sørensens etterlatte, som har fridd alle impliserte fra taushetsplikten.
Samtaler med Pernille Sørensens venner.
Samtaler med Trond Dahl.
Samtaler med fem tidligere fanger under vårt kildevern.
Kontakt med leger, sykepleiere og fengselsbetjenter i hovedsak fritatt fra taushetsplikt. Disse er navngitt i teksten.
Kjetil Karlsens foredrag holdt ved Kriminalpolitisk seminar i Oslo.
Erfaringer som fengselslege. Foredrag ved K. Karlsen, Kriminalpolitisk seminar, Universitetet i Oslo 18.02.09: http://bit.ly/fengselskonflikten.
Korrespondanse kriminalomsorg, kommune, fengselsledelse, helse- og justismyndigheter. Vises til datoer i selve teksten. Tilgang via postjournaler, behandlere og pårørende.
Diverse medieoppslag. Vises til i teksten.
Redaktør Eirik Junge Eliassen karakteriserer seg som bekjent av legene Mads Gilbert, Jan Harald Nilsen og Kjetil Karlsen. Ut over dette har redaktøren ingen annen personlig kjennskap til noen annen implisert i saken.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+

Les også...