Skriv ut Skriv ut

Fylkesmannen: Kommunen bryter loven.

Fylkesmannen og Sosial- og helsedirektoratet er enige i overlege Siren Hovens påstand om at kommunen bryter sin plikt i forhold til sosialtjenestelovens §4-5.

I et brev til Fylkesmannen sier hun at hun vanskelig kan se at tilbudet kommunen betegner som ”midlertidig husvære”, oppfyller plikten kommunen har i henhold til sosialtjenestelovens §4-5.

Sosialtjenesteloven er klar. Siren Hoven er overlege ved Akuttenheten, Psykiatrisk senter for Tromsø og omegn, og møter fra tid til annen mennesker som er ute av stand til å skaffe seg bolig på egen hånd.  – Tromsø kommune har i perioder siden deres åpning av kommunalt natthjem, tilbudt dette til personer i påvente av mer permanente boliger. Gjennom dette tilbudet har de ment å oppfylle sin forpliktelse om midlertidig husvære i henhold til sosialtjenestelovens § 4-5. Det har, tross sykdom og behov for oppfølging, ikke vært mulig å få etablert andre, mer egnede midlertidige husvære, sier Hoven i brevet til Fylkesmannen.

Eiendeler må pakkes sammen. Hun forklarer videre at det kommunale natthjemmet gir et tilbud i 10,5 av døgnets timer, fra 22:00-08:30, og til 10:00 i helgene. I tillegg til dette tilbys opphold i den kommunale kaféen på samme adresse, i kaféens åpningstid; 09:00-14:00 (15:00 om vinteren). Det tilbys ingen oppbevaring/oppbevaringsbokser for personlige eiendeler. Disse må pakkes sammen, taes med, for så å bringes tilbake om kvelden. Tilbudet om midlertidig husvære dekker altså ikke hele døgnet, men kun som beskrevet ovenfor, sier Hoven i klagen til Fylkesmannen.

Hovens konklusjon. Hoven sier at etter hennes vurdering er det vanskelig å se at tilbudet kan betegnes som et midlertidig husvære, og på denne måten oppfyller ikke kommunen sin plikt.

Fylkesmannen:  I svarbrevet til Hoven konkluderer Fylkesmannen glassklart.  ”Fylkesmannens konklusjon er at natthjem ikke oppfyller kravene til midlertidig bolig etter sosialtjenestelovens § 4-5.”

Departementet: Sosial – og helsedirektoratet har også sagt sitt om dette i et brev av 24/10-07. Vi siterer: ”Direktoratet mener at losji der beboerne er utestengt fra boligen store deler av døgnet ikke oppfyller kravene til midlertidig husvære i § 4-5.

Vel, Tromsø kommune; Denne saken skulle vel være klar. Eller tar vi feil?

Kopier av dokumenter i saken kan fås ved henvendelse Virkeligredaksjonen.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+

Les også...