Skriv ut Skriv ut

Helserommet

Sveits åpnet sitt første helserom i 1986. Nederland, Tyskland og Spania fulgte etter, så kom Australia og Canada, og til slutt Norge i 2005. I juni gjorde Odelstinget ordningen permanent, men vi kaller det sprøyterom. Norge har ikke råd til å drifte sprøyterom, og situasjonen er den at vårt eneste nå står i fare for å legges ned – som første helserom i verden!

 

 

 

Er narkomani en sykdom?
Alle undersøkelser av tunge narkomane viser at de fleste har hatt store problemer før de ble narkomane. Den største norske undersøkelsen fortalte at blant 794 narkomane i behandling hadde 70 % hatt lærings- eller atferdsproblemer i skolen, hos 51 % hadde minst en av foreldrene alkoholproblemer, 38 % var mobbeofre og 33 % hadde ikke vokst opp hos sine foreldre (jf Skam i det medisinske rom (2006), Pål Guldbrandsen). Hvilke kriterier som er riktige å legge til grunn for definisjon av sykdom, vil variere. Individuelle overbevisninger farget av oppvekst, råd og propaganda vil være avgjørende for grunnleggende etiske prinsipper. Hovedargumentet mot å se på narkomani som sykdom er at problemet er selvpåført, men de som argumenterer på denne måten, kommer nødvendigvis til å måtte møte seg selv i døra om de skulle vise seg å være røykere eller overvektige. De fleste anser lungekreft, sukkersyke eller alvorlige spiseforstyrrelser som sykdom og ville synes det var absurd om vi ikke skulle gi den nødvendige behandling.

Narkomane pasienter
Myndighetene har med rusreformen som trådde i kraft i 2004, gitt den russyke pasientrettigheter. Men det begås overtramp mot rettighetene hver eneste dag og blir særlig synlig gjennom brudd på behandlingsfrister og i form av bostedsløse. Å forvente at en russyk skal holde på motivasjonen i årevis før han får behandlingsplass, er som å være ansatt i et bakeri mens man går på Fedon Lindbergs lavkarbokur. Satt på spissen er det ingen som tvinger overvektige som på grunn av sin livsstil har utviklet diabetes to, til å velge mellom insulin eller et sted å bo. Ville vi avsluttet den livsviktige insulinbehandlingen om den overvektige var så uheldig å spise en sjokolade? Og nektet denne medisinsk behandling om hjerte- eller andre problemer skulle utvikles? En narkosyk person blir til sammenligning etter en gitt mengde behandling erklært behandlingsresistent og behandling avsluttes.

Operasubstitutter og jazz
Byrådsleder for velferd og sosiale tjenester i Oslo, Jøran Kallemyr, sier til ABC nyheter at det er for få som benytter seg av sprøyterommet til at fortsatt drift skal være lønnsom. Sprøyterommet foreslås derfor nedlagt i årets budsjettforslag. Arild Knutsen, leder for Foreningen for human narkopolitikk, sier til Virkelig at det blir helt feil å diskutere om sprøyterommet skal være eller ikke være. Han sier at med verdens strengeste restriksjoner for sprøyterom er det utrolig i seg selv at så mange har registrert seg som brukere. Ved bare å tillate injeksjon av heroin er en stor gruppe brukere allerede ekskluderte. Likevel er om lag halvparten av byens sprøytenarkomane registrerte brukere. De seks timene sprøyterommet holder åpent er det full trafikk på dens seks injeksjonsplasser. På det meste tar de unna rundt hundre injeksjoner om dagen. Tenk om Kallemyrs argumentasjon gjaldt flyruten mellom Tromsø og Bergen, at han ønsket den nedlagt fordi en undersøkelse viste at bare hundre borgere benyttet seg av denne flyvningen. Det som ikke kom frem av undersøkelsen var at dette var en liten Boeing med kapasitet på hundre seter, som fløy vingene av seg hver eneste dag. Ingen ville lagt ned denne, vi ville i demokratisk ånd sørget for flere fly, eventuelt større fly, for å ta unna alle som ønsket å benytte seg av ruten. Dessuten synes kontrasten stor fra de fem millionene sprøyterommet mottar til det finkulturen mottar. Årets bevilgning til den norske opera er på 440 millioner kroner, og kulturbudsjettet økes med over 750 millioner kroner. Misforstå meg riktig, kultur må vi ha, og kultur er i aller høyeste grad forebyggende. Men jeg undrer meg likevel, hvordan smaker kanapeene i operaen, når man vet at vi ikke har råd til å gi de mest slitne rusmisbrukerne nødvendig helsehjelp og et sted å bo? Personlig ville jeg foretrukket pølser og Trond Giske som arvtaker etter tidligere helseminister Bjarne Håkon Hanssen i stedet for Anne-Grethe Strøm-Erichsen.

Foto: Eirik Junge Eliassen

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+

Les også...