Skriv ut Skriv ut

Hjelpere i mellomrommet

I Tromsø er ACT-teamet et samarbeidsprosjekt mellom Rus- og Psykiatritjenesten og Psykiatrisk tjeneste ved UNN. De strekker seg langt for sine brukere.

Etter å ha jobbet med forprosjekter i ett års tid, ble ACT-teamet en realitet den 10. desember i fjor. Forankret med ansatte fra både spesialisthelsetjenesten og kommunen har de gode forutsetninger for å kunne lette tilværelsen for sine klienter.

Dobbeldiagnostikk
Klientene er mennesker med alvorlig psykisk lidelse og tilleggsproblematikk. De som av ulike årsaker ikke greier å nyttiggjøre seg av andre tilbud. Oppdragsbrevet fra Helsedirektoratet skisserer målgruppen som følgende; Langvarig og ustabilt sykdomsforløp, langvarig psykotiske og schizoaffektive lidelser, alvorlige bipolare lidelser, rusmiddelbruk, ruslidelser og tentative psykiske lidelser, alvorlige psykiske lidelser og lett psykisk utviklingshemminger. – Vi er på en måte i mellomrommet, sier Laila Haugslett. Hun forteller at en av oppgavene deres er å fange opp de som faller mellom stolene og gjøre veien mot bedring i tilværelsen kortere. En annen del av jobben handler om å ha kontakt med de pårørende, sier Haugslett.  De kan hjelpe de nærmeste forstå sykdommen bedre, og fungerer også som et trygt bindeledd mellom pårørende og pasient. – På grunn av taushetsplikten er det ikke alltid vi kan si så mye, men ofte kan bare det å ha noen å ringe til være godt nok for en bekymret pårørende, forteller miljøarbeider Trine Pettersen.

Aktivt oppsøkende
I motsetning til tradisjonell case-management, som handler om opplyse og henvise til eksisterende tjenester,  har ACT som målsetning å aktivt oppsøke sine klienter. De har et helhetlig behandlings- og oppfølgningsansvar, som betyr at de skal være fleksible, kartlegge, koordinere samarbeid og behandle. Og; de skal ikke gi seg for lett. Over traktekaffen i Skippergata fortelles det om å stå og snakke gjennom et vindu hver dag i et halvt år før døra kom på gløtt. – Det er ikke bare å si oss opp, kommer det muntert fra Haugslett. -Vi trekker oss kanskje tilbake om brukeren motsetter seg kontakt, men så dukker vi opp igjen etter en stund eller for eksempel ved en innleggelse, supplerer Pettersen. Pressfri påståelighet funker. Utenlandske studier viser at ACT-team har tettere og mere langvarig kontakt med klientene -som til gjengjeld rapporterer om større tilfredshet med tilbudet enn ved andre tiltak. De første norske evalueringene er ventet publisert i løpet av våren 2011, men allerede nå synes det trygt å stadfeste at Aktivt Oppsøkende Behandlingsteam er et velfungerende tiltak som er kommet for å bli.

Bildetekst: Teamet holder til i lyse og trivelige lokaler i Skippergata og består av: I sofaen Ken Sommervik (konstituert leder og miljøterapeut), Hilde Sperbund (vernepleier) og Victor Hind Andresen (ruskonsulent). Bak sofaen står Laila Haugslett (konstituert psykiater), Trine Pettersen (miljøarbeider), Tone Sedolfsen (psykolog) og Tove Hansen (merkantil konsulent) . Lisa Eidsmo (spesialsykepleier) var ikke til stedet da fotografen var på besøk.

Foto: Eirik Junge Eliassen

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+

Les også...