Skriv ut Skriv ut

Hva er Incest/ seksuelle overgrep?

Incestbegrepet brukes ikke bare om overgrep av familiemedlemmer, men også når overgriperen er en person som barnet har et tillitsforhold til.

Når barn og unge trekkes inn i seksuelle handlinger som de ikke er modne for, samtykker til eller forstår, regnes det som seksuelle overgrep. Barnets integritet blir krenket. Den seksuelle handlingen baserer seg på den voksnes/overgripers behov. Aktiviteten bryter med sosiale tabuer innenfor familie/sosialt miljø og er ulovlig.

Omfang
Det er store mørketall innenfor overgrepsproblematikken. Forskerne Sætre, Jebsen og Holter mener at 19 % av jenter og 14 % av gutter blir utsatt for overgrep før fylte 18 år. Eksempelvis viser en undersøkelse at 31 % av jenter under 17 år har blitt berørt på en upassende måte, men her er store mørketall. En overgriper kan være kvinne eller mann, gutt eller jente. Undersøkelser viser at opptil 30 % av overgrepene er utført av andre barn. 32 % av menn som får hjelp for overgrep, melder om kvinnelig overgriper. Men i hovedsak begås overgrep av menn.

Typer overgrep
I lovverket skilles det mellom seksuell krenkende atferd, seksuell handling og seksuell omgang.

Seksuell krenkende atferd
Blotting, visning av pornografi eller «grisesnakk» og annet.

Seksuell handling
Innebærer fysisk kontakt med barnet. Beføling av intime kroppsdeler som bryster og kjønnsorgan.

Seksuell omgang
Innebærer fysisk kontakt og penetrering oralt, vaginalt eller analt med fingre, gjenstander eller kjønnsorgan. Samleie.

Definisjon
Støttesenteret mot Incest og Seksuelle overgrep (SMISO) betjener store deler av det nord-norske hjelpebehovet og tar utgangspunkt i Borchgrevink og Christies definisjon av incest. Denne lyder som følger:

”Incest er fysisk og psykisk krenkelse av barn og unges seksuelle integritet, begått av noen de står i et avhengighetsforhold til, skapt av nær sosial familietilknytning.”

SMISO mener at avhengighetsaspektet ikke trenger å innebære en direkte avhengighet i form av forsørger- eller oppdragerrolle. Vi er opptatt av den sosiale avhengigheten. Med dette mener vi at barnet ikke selv kan velge når han eller hun skal møte overgriper. I begrepet sosial familietilknytning inkluderer vi både bio-
logisk familie, venner og naboer av familien, trenere, lærere og lignende.

Seinvirkninger
Det er flere seinvirkninger av overgrep i barndommen. Alle er forskjellige og takler overgrepshistorien på ulik måte. Det finnes en del fellestrekk:

Relasjonsproblemer, autoritetsproblemer.

Problemer med å identifisere seksuell legning.

Overseksuell eller ikke-seksuell.

Overbruk av legetjenester.

Alvorlige depresjoner.

Angst og søvnproblemer, stadig tilbakevendende mareritt.

Selvmordstanker eller selvmordsforsøk.

Liten eller ingen selvtillit.

Problemer med for mye eller for lite sinne.

Rusproblemer, bruk av rus for å flykte.

Rastløshet.

Annerledesfølelse.

Overspising eller anoreksi.

Selvskading.

Grenseoverskridende seksuell adferd.

Generell nedstemthet.

Skam- og skyldfølelser.

Blir «lammet» i bestemte situasjoner.

Manglende psykisk tilstedeværelse under sex.

 

Lovverk
Seksuelle overgrep inngår i straffeloven:

http://www.lovdata.no/all/tl-19020522-010-023.html

Illustrasjon: Trine Lise Halmøy Lockertsen

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+

Les også...