Skriv ut Skriv ut

Kan oppstå feil

Helsetjenesten i Tromsø fengsel har detaljerte retningslinjer for legemiddelhåndtering i fengselet. Målet med disse er at utdelingen hele tiden skal være forsvarlig, og at feil i størst mulig grad skal unngås, sier medisinsk ledelse i kommunen.

 

 

Virkelig har presentert problemstillingen for fungerende kommuneoverlege/overlege i sosialmedisin, Inger Hilde Trandem, og enhetsleder i allmennlegetjenesten, Helga Kramvik. Disse har sett på saken i fellesskap. I et tilsvar til Virkelig sier de at man har rutiner for avviksregistrering der fengselsansatte melder avvik til helsetjenesten, og der disse behandles fortløpende.

Medikamenter
Hvordan utdelingen av medikamenter foregår avhenger noe av hvilken type medikamenter det dreier seg om og hvordan de er foreskrevet. – Medikamenter som er foreskrevet på faste tidspunkt legges i ukesdosetter og utdeles til faste tider, enten av sykepleiere i fengselshelsetjenesten eller av ansatte i Tromsø fengsel. Det er ikke kvittering ved utdeling av denne type medikamenter. Medikamenter i LAR gis utenom dette, og her kvitterer både de som gir og de sommottar medisin. I tillegg vil det også utdeles såkalt “eventuell” medisin. Dette er medisiner som ikke doseres fast, men der de innsatte tar medikamentet ved behov i henhold til en maksimal dosering. Deter ved bruk av disse dosettene at det kan oppstå feil. Det har ikke vært rutine at innsatte kvitterer for at disse medikamentene er mottatt, men som en prøveordning er dette nå innført på en avdeling i fengselet. Dette blant annet som et resultat av diskusjoner omkring manglende medikamenter og oppfølging av meldte avvik. Det er også understreket viktigheten av at alle avvik meldes, slik at man har mulighet for å følge dette opp, og for å kunne forbedre rutiner, sier Inger Hilde Trandem og Helga Kramvik i sitt tilsvar til Virkelig

Vurdert av Helsetilsynet
Medikamenthåndteringen i Tromsø fengsel ble vurdert av Helsetilsynet i forbindelse med tilsyn i 2009, og dette har vært fulgt opp i etterkant. – Helsetjenesten har også en avtale med farmasøyt som bidrar i forbindelse med oppdatering av retningslinjer, og vi har jevnlig farmasøytisk tilsyn. Avvik vil være en viktig kilde for vurdering av retningslinjer og eventuell forbedring av disse. Dersom enkeltinnsatte ønsker å klage på medikamenthåndteringen i Tromsø fengsel til Helsetilsynet, vil de selvfølgelig ha anledning til det, sier Trandem og Kramvik i sitt svar.

Legebesøk to dager i uken
I tilsvaret sier de at helsetjenesten i Tromsø fengsel er en del av Tromsø kommunes helseog omsorgstjeneste, og at de innsatte skal få nødvendig helsehjelp på lik linje med andre innbyggere i kommunen. – Flere sykepleiere er tilstede i fengselet mandag til fredag, og det er lege i fengselet to dager i uken. Ved behov for helsehjelp utover dette brukes legevakta i Tromsø. Dette vil gjelde alle forhold der det er behov for helsehjelp, også ved behov for viktige medikamenter. Når de innsatte ønsker legetime på legedagene, prøver man å imøtekomme dette så raskt som mulig. Dersom det skulle være flere som ønsker legetime enn det er kapasitet til, vil de med størst behov prioriteres først. Man prøver også å prioritere de som har ventet på time. Det er viktig å understreke at det er mulig å få kontakt med sykepleier relativt raskt, og dersom det vurderes at det er behov for legekonsultasjon, vil legevakta kobles inn, eller den innsatte prioriteres til legetime på neste legedag. Det er derfor ikke nødvendigvis lang ventetid på legetime. Denne type prioriteringer er nødvendige og vanlige å gjøre også i helsetjenesten for øvrig, sier Inger Hilde Trandem og Helga Kramvik.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+

Les også...