Skriv ut Skriv ut

Russykes psykiske helse

Det står ikke så bra til med den psykiske helsen til Tromsøs russyke.
44 % har selvdrapstanker. Kun 12 % av disse får hjelp for plagene.

Virkeligundersøkelsen 2010–2012 viser at et høyt antall aktive russyke i Tromsø sliter psykisk. Av de 50 spurte i undersøkelsen, forteller 22 (44 %) av dem at de har, eller har hatt selvdrapstanker. Seks av disse (12 %) melder å få hjelp for denne plagen.

Ikke overraskende
Enhetsleder i Rus- og psykiatritjenesten i Tromsø kommune, Trude Boldermo, sier at de kjenner til at personer med rusmiddelproblematikk i tillegg har psykiske lidelser av ulik art og ulik alvorlighetsgrad. – Svært mange har en bakgrunn der de blant annet er sviktet i tidlig oppvekst, blitt utstøtt, opplevd rus og psykiske lidelser i eget hjem. Andre utvikler psykiske lidelser på grunn av selve rusmiddelet (eksempelvis rusutløst psykose), kriminalitet, rusmiljø og annet.

SMS får psykolog
Rus- og psykiatritjenesten har mange ansatte med god kompetanse på rus og psykisk helse, samtidig som vi kontinuerlig satser på ytterligere utdanning innen samme tema. Vår målsetting er at fast ansatte skal ha skolering innen selvdrapsforebygging. I 2013 vil vi styrke tjenesten ved å ansette en psykolog ved Sosialmedisinsk senter. Denne vil kunne tilby psykologisk korttidsbehandling, herunder selvdrapsproblematikk, forteller Trude Boldermo.

Norge ligger høyt
Norge ligger høyt statistisk sett med 530 registrerte selvdrap hvert år (Folkehelseinstituttet 2012). En studie ledet av Fleichmann fra 2005 viser at 40.8 % av selvdrap blant unge kunne knyttes til rusmiddellidelser. – Alle som har psykiske lidelser eller rusmiddelproblematikk kan henvende seg til Tildelingskontoret, fastlegen sin, legevakta eller Sosialmedisinsk senter for hjelp og videre oppfølging. Disse kontorene er behjelpelige med å finne ut hvilke tilbud som er best egnet til den enkeltes problematikk. Tilbudet kan gis ved Sosialmedisinsk senter, ACT-team (alvorlige psykiske lidelser), Avdeling for arbeid og aktivitet, eller vedkommende kan søke hjelp ved spesialisthelsetjenesten på UNN. Tromsø kommune har som målsetting å sikre nødvendige helse- og omsorgstjenester til befolkningen i Tromsø. Tilbudet skal blant annet være uavhengig av diagnose, livssituasjon, bosted og inntekt, sier enhetsleder Boldermo til Virkelig.

En påminnelse
Tallene til Virkeligundersøkelsen er ikke over-raskende, men gir oss en påminnelse om at hvert enkelt menneske trenger å bli sett og hørt for den de er, ikke for det rusmiddelet de bruker. Her har vi alle et ansvar, uansett om vi jobber i kommune, i privat- eller frivillig sektor, er nabo eller bare en bekjent, sier Trude Boldermo.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+

Les også...